Office 2019 ProPlus Retail 和相关组件


 • Key: 3W2NY-776D9-F3YQC-JPYFG-7232T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:52:49 PM (GMT+7)

  Key: DQHYB-4NT3C-WFM9P-M9HQB-6VMCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:48:02 PM (GMT+7)

  Key: V2KN4-94QCC-6F39Q-HTHXP-D7B86
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:04:23 PM (GMT+7)

  Key: R2X78-FN7TP-Q9GYW-RKG6X-4JTTG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:04:44 PM (GMT+7)

  Key: 7NBJK-2JG9M-3FKGC-2FK48-4VXGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:03:34 PM (GMT+7)


 • 大神,这几个密钥是我昨天在别的论坛发出来的,昨天我刚发出来的时候5个都是全新的5次连网密钥,哈哈哈。
  但我不会你这个测试方法。
  能教下你的这个测试方法吗?

  Key: 3W2NY-776D9-F3YQC-JPYFG-7232T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:52:49 PM (GMT+7)

  我邮箱:164306530@qq.com 找了好多会的人都不愿意教这个虚拟机的测试方法,不知道为啥。


 • Key: VJBX4-NTJVP-FC2XC-GFJKM-CWHPT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 5:17:53 PM (GMT+7)

  Key: V37R3-TN7DX-G4JPQ-QV7WV-R9D2T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 3:22:53 PM (GMT+7)

  Key: JFG3Y-CN6FP-QRF3P-R76KF-GXY86
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 5:18:17 PM (GMT+7)


 • Key: NH829-GGM8M-X6KRF-FPF9W-JFJJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:11 PM (GMT+7)

  Key: HBWYN-M4JRW-P8CQT-Y6KMY-WHXGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:29 PM (GMT+7)

  Key: 67QWN-8Q3Y8-DWD8F-QMPV7-B7XGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:22:31 PM (GMT+7)

  Key: 7TTTN-VK287-VP77H-CGC88-GVMCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:25:06 PM (GMT+7)

  Key: MPD77-HNYGM-TFJ8W-CPV4M-92GTG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:47 PM (GMT+7)

  Key: 2M9VY-GN4HB-4XHT7-JWBKM-G3C6G
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:28:30 PM (GMT+7)

  Key: XMRWN-2T94Q-4PJ7P-PPBT4-HQYCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:28:21 PM (GMT+7)


 • Key: 3QQNK-XK9QM-X6TH4-WP2K7-M4JJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/17/2019 11:31:17 PM (GMT+7)


 • Key: 3QQNK-XK9QM-X6TH4-WP2K7-M4JJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C060
  Time: 10/17/2019 11:30:05 PM (GMT+7)

 • 🍌🍌

  @Nang 黑的好快。。又错过了


 • 3966644 617946 3771282 0394156 3410722 7418252 6459832 0536750 4577041 3level key?


 • Key: DVDHN-PVPYY-9CMC9-HP74M-92GTG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:11:17 AM (GMT+7)


 • Key: NK3FP-XYTHV-BTF98-72XXB-43PBX
  Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74666
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:22:12 AM (GMT+7)

  Key: FKTKN-XRCHB-8H3B8-CWQMQ-PYWMX
  Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74666
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:22:25 AM (GMT+7)

  Key: NRVTG-3XWP8-639J4-68RPC-FYBFK
  Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74666
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:22:35 AM (GMT+7)

  Key: GJV4Q-WN7YW-F3WYQ-DF86C-GQ9H9
  Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74666
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:22:43 AM (GMT+7)

  Key: CTNH6-KVT2B-92W2W-JY3HB-XBWMX
  Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74666
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:22:52 AM (GMT+7)


 • Key: 7G8VG-4ND7P-WVR89-2DXKY-3GQY9
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74790
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:27:31 AM (GMT+7)

  Key: BG6NT-XR86R-R3JQH-4MFT7-WMBB9
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74790
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:27:40 AM (GMT+7)

  Key: BN8DM-DG8RC-4FXDH-DDQT7-MBKFX
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74790
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:27:48 AM (GMT+7)

  Key: N3WX7-QGVFB-QYFXJ-BRX2X-H6FWK
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74790
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:27:56 AM (GMT+7)

  Key: VV2VN-H6D4X-88FY8-8KHCF-8B7M9
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74790
  Error code: 0xC004C008
  Time: 6/8/2020 6:28:05 AM (GMT+7)

 • 🍌🍌

  Key: VV2VN-H6D4X-88FY8-8KHCF-8B7M9
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Error code: 0xC004C008
  By phone: 3
  Time: 6/8/2020 10:26:23 AM (GMT+8)

Copyright © 2019 - 2021 JIKE社区 版权所有