Office 2019 Professional Plus激活密钥


 • 核心人员

  Key: 3W2NY-776D9-F3YQC-JPYFG-7232T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:52:49 PM (GMT+7)

  Key: DQHYB-4NT3C-WFM9P-M9HQB-6VMCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:48:02 PM (GMT+7)

  Key: V2KN4-94QCC-6F39Q-HTHXP-D7B86
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:04:23 PM (GMT+7)

  Key: R2X78-FN7TP-Q9GYW-RKG6X-4JTTG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:04:44 PM (GMT+7)

  Key: 7NBJK-2JG9M-3FKGC-2FK48-4VXGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/7/2019 3:03:34 PM (GMT+7) • 大神,这几个密钥是我昨天在别的论坛发出来的,昨天我刚发出来的时候5个都是全新的5次连网密钥,哈哈哈。
  但我不会你这个测试方法。
  能教下你的这个测试方法吗?

  Key: 3W2NY-776D9-F3YQC-JPYFG-7232T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/7/2019 3:52:49 PM (GMT+7)

  我邮箱:164306530@qq.com 找了好多会的人都不愿意教这个虚拟机的测试方法,不知道为啥。


 • 核心人员

  Key: VJBX4-NTJVP-FC2XC-GFJKM-CWHPT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 5:17:53 PM (GMT+7)

  Key: V37R3-TN7DX-G4JPQ-QV7WV-R9D2T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 3:22:53 PM (GMT+7)

  Key: JFG3Y-CN6FP-QRF3P-R76KF-GXY86
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/11/2019 5:18:17 PM (GMT+7)


 • 核心人员

  Key: NH829-GGM8M-X6KRF-FPF9W-JFJJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:11 PM (GMT+7)

  Key: HBWYN-M4JRW-P8CQT-Y6KMY-WHXGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:29 PM (GMT+7)

  Key: 67QWN-8Q3Y8-DWD8F-QMPV7-B7XGG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:22:31 PM (GMT+7)

  Key: 7TTTN-VK287-VP77H-CGC88-GVMCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:25:06 PM (GMT+7)

  Key: MPD77-HNYGM-TFJ8W-CPV4M-92GTG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:29:47 PM (GMT+7)

  Key: 2M9VY-GN4HB-4XHT7-JWBKM-G3C6G
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:28:30 PM (GMT+7)

  Key: XMRWN-2T94Q-4PJ7P-PPBT4-HQYCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 10/13/2019 7:28:21 PM (GMT+7)


 • 核心人员

  Key: 3QQNK-XK9QM-X6TH4-WP2K7-M4JJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: Online key
  Time: 10/17/2019 11:31:17 PM (GMT+7)


 • 核心人员

  Key: 3QQNK-XK9QM-X6TH4-WP2K7-M4JJ6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C060
  Time: 10/17/2019 11:30:05 PM (GMT+7)


 • 核心人员

  @Nang 黑的好快。。又错过了


Log in to reply