• Key: YTBNM-VG9PB-RVPWP-6TF8M-3GMCY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 23:16:42 03/04/2021 (GMT+7)

  Key: 2GN9Q-DTGMJ-XW6C6-JMRW3-7T8KB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 23:16:37 03/04/2021 (GMT+7)

  Key: C9NFC-YPX3Q-TJ8M6-6VVDC-3YGTM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 23:16:35 03/04/2021 (GMT+7)


 • Key: T94V8-N6MHW-JYKDV-T49BB-JK7PY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:52:35 04/04/2021 (GMT+7)

  Key: H3B74-8BNGJ-QHG3W-RQP9B-KD6TM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:52:30 04/04/2021 (GMT+7)

  Key: GFRYT-NK7FX-TT649-6PXDB-K74XB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:52:28 04/04/2021 (GMT+7)

  Key: HTV4T-CN8WB-RT8YK-F8CJB-WHTTM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:52:24 04/04/2021 (GMT+7)

  Key: B9J2N-TCJTT-K3Y4J-R7VJP-4RFXB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:52:22 04/04/2021 (GMT+7)


 • Key: KGN77-XV922-GRTCF-B77Y3-GFYQD
  Description: Win 8 RTM Core Retail
  Sub Type: [8]X18-15491
  Error Code: Online Key
  Time: 06:03:16 04/04/2021 (GMT+7)


 • Key: MB22P-PNTC2-RCW7V-QJGVH-R88XT
  Description: Win 8 RTM ProfessionalN Retail
  Sub type: [8]X18-15495
  Error code: Online key
  Time: 4/4/2021 6:18:08 AM (GMT+7)


 • Key: M8VTD-K6DVN-PWBDM-3Q2RM-6VF9V
  Description: Win 8 RTM Professional Retail
  Sub type: [8]X18-48543
  Error code: 0xC004C008
  Time: 4/6/2021 3:59:10 AM (GMT+7)


 • Key: QQ8P2-N29QF-CK4GB-TFYH9-P36VP
  Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
  Sub Type: [Blue]X18-95456
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:33:35 08/04/2021 (GMT+7)

 • 🍌🍌 Banned

  @nang windows 10 pro varmı


 • Key: C9CNQ-7HYQ3-72KVT-RWMHH-XD6TM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 06:28:41 08/04/2021 (GMT+7)


 • Key: 63PDW-9NXRQ-BQK8G-VY6GX-FRFXC
  Description: Win 8.1 RTM ProfessionalN Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2601
  Error Code: Online Key
  Time: 06:33:41 08/04/2021 (GMT+7)


 • 4G7RD-NJ3TD-6FDPK-F6G7Y-VQVP2
  DN68G-G43W8-TJ9MP-8C7Q3-M7TTP
  X4NY3-6JFMC-QRB42-7JPHQ-3PC6P
  KQTNJ-4VXPH-BBYMG-P76PX-TF26P
  NF7QH-JTQBX-FWHFP-CX26M-YWP6P
  N9XG3-PBDFW-FTV8X-344FW-XWY9C
  DN77G-Q3D3V-VHG83-KW3W2-V8P6P
  NRCW4-4YCWB-84X6M-C233Y-JK7P2
  WFRGN-32V7B-FRYR7-88WYW-W426P
  T26QH-JNBWG-4JP3B-WYWRR-R3JKC
  2MND6-YWHTR-GDYHR-QQDYJ-GVHP2
  NKRR4-4TMYF-FQK4B-7QCRQ-9D6TP
  4MTGB-3N34V-8PKCT-HDYBV-B7TTP
  8N9PT-XQ7C2-VPCD9-Y4MDD-49BC2
  HWK9B-MCN6Y-HBHHF-279YJ-2GXGP
  RBPJX-9PNQF-768MQ-KJJRJ-RX7P2
  NF6CM-2RBXX-YXPJ9-27668-78P6P
  NJXRX-Q2BPB-J84QQ-YTYGX-8QJKC
  XY32N-TYRCR-GWYMQ-Y93FQ-49BC2
  R86XV-NDWG4-9F3QW-J79BH-4CYC2
  RN8BK-2H7C7-2FDXY-TYQ77-46XGP
  22TK9-XNG2K-RGD3B-466D3-7T8KC
  XKB8G-N34P9-R63P4-D4QJF-W8D22
  XN322-GFJD7-TVFBC-3XVVF-368KC
  2Y783-KNH22-HHX7G-G8YTG-HFQ22
  NCW88-TPRDH-6Q42H-GJ943-629GP
  MNTJ8-J9RM4-9D82C-MHWY2-3YGTP
  NDHP6-7VQ76-YP9KP-J679B-B4FXC
  82JWN-6JHPM-B3Q23-9PXR2-FX7P2
  DVJW4-HNCQB-BGVQK-KTW7P-V8P6P
  PNY8D-2P9FJ-MJTJ7-PQTW3-7T8KC
  NWCXJ-K29CR-68H4D-Y3FKR-MWP6P
  PF2D3-NVTJY-496HP-3VYW3-M7TTP
  NGYMQ-T7TMG-BFGK2-2XKDK-6CM9C
  RNRVJ-RMQK8-CFF6M-DCJWG-FVTTP
  3YPQR-6N99X-FPBDT-GCRDK-6CM9C
  C29HN-GTDCT-B8Y7V-QFCX9-66MC2
  YNFJV-CYWYB-V67WF-74PT8-33VP2
  YNRQK-2843H-C8PYG-R7KFG-H8P6P
  J2R9N-WBHPC-GFRBH-HJK48-VH4XC
  B3NDC-Q8D26-RRGQF-B3B2Y-F9BC2
  FNP42-J2D83-W6XCG-QH2WB-CWD22
  YN6RQ-XP6BP-G7FBT-DY6HX-TF26P
  9JX8W-N47T4-B8PPX-TRPQH-G6MC2
  NR9X2-8BTQC-8RMYK-CKJGX-JXBC2
  3PQ7R-V4NTY-HMVV4-HDCKC-7CC6P
  CDM4N-9H3JW-TRXKV-VCFTT-72YC2
  P3RKY-XNP89-MM7VG-Y8R2P-9P9GP
  XWTBD-N3MHW-K2CFB-RD6G2-XTMC2
  V2YHN-J6Q2H-HQM2K-Y8HPY-43JKC
  7TYV7-NF2DP-MYJHQ-73Y8D-KKWKC
  F7YNW-J47WY-GB4Y7-PQCPF-X2C6P
  NYVCP-DR8Y6-C6CK7-RP22F-JHTTP
  6NHR2-DJ7V6-T3WK3-RRVRX-QV4XC
  Y6TM2-NHWBB-3YQFK-32Q9P-76B9C
  NW4YV-4J428-2H4YX-HRCWR-X2C6P
  NFB8G-2CR6F-WY2RK-W8KQ2-GQ6TP
  BRKN4-F6MH3-HXR9D-3T7XT-P7HP2
  N7BHY-797G8-MTC7D-CR49V-WK7P2
  3DBXN-QCD72-Q2RPC-4QCQM-DPC6P
  DR8BJ-NJ8HC-3Q9R7-29M8P-P9WKC
  97N9C-RG9BW-P8YC4-QXMGF-BY322
  7BK6N-89VY6-XDGP7-BT8TV-QPC6P
  THYHM-8NPYR-7MDWT-HX6VH-XD6TP
  WKNVW-VX6Y9-XK6KM-TXJ46-CGXGP
  F6FVD-FNK8P-QRCVK-XGDB9-GJD22
  Q424C-4HNJ4-JH474-GQQ2C-8XBC2
  M3PNB-RPVDK-KP7B9-WWD4D-JTXGP
  8YM6B-9NJF6-K6M3T-QVT63-Y4FXC
  PDQ9N-23JJF-QXW7C-XM9VW-K2C6P
  NC2VK-JHTMX-2CRX8-VJ77B-3GMC2
  V7V78-9N6GQ-T4VTY-R8QJ6-WXBC2
  YTV8N-KTWC4-F22X2-X3MKQ-Y4FXC
  NV23V-C7PVR-8MD8D-22F4P-XTMC2
  BNX8Q-2F87C-47MKK-9HFVQ-H2YC2
  NFJVJ-JW9G6-C4JDG-XYWP2-MPYC2


 • Key: WX236-GWNKP-RJVBM-VG396-9KWKB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 14:27:40 09/04/2021 (GMT+7)


 • Key: WKVTH-DNQHY-TCQRY-W7TQV-DRQ2Y
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:57:05 10/04/2021 (GMT+7)

  Key: X9NKK-3QMJJ-BG7XD-Y9V6T-PDJKB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:57:02 10/04/2021 (GMT+7)

  Key: X9HPB-VNP42-877H4-3QQTX-FRFXB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:56:58 10/04/2021 (GMT+7)

  Key: X8N49-4QKV4-4H363-JBF7G-9KWKB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:56:55 10/04/2021 (GMT+7)

  Key: X8WN6-2BC36-VPXKG-HBTKD-T6MCY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:56:50 10/04/2021 (GMT+7)

  Key: X8VJN-Q3D22-XWKB6-GHCTR-Q9KGM
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 05:56:49 10/04/2021 (GMT+7)


 • Key: KGN77-XV922-GRTCF-B77Y3-GFYQD
  Description: Win 8 RTM Core Retail
  Sub Type: [8]X18-15491
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 15:27:32 13/04/2021 (GMT+7)

  Key: 8NFGV-T8HBT-2JRBF-C9DXM-WHRDD
  Description: Win 8 RTM Core Retail
  Sub Type: [8]X18-15491
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 15:27:31 13/04/2021 (GMT+7)


 • Key: WPD6N-KCF7X-472W9-DFWWT-Y97PY
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 16:14:46 14/04/2021 (GMT+7)

  Key: WNDTR-62M3H-QKPH4-M2TKQ-KKWKB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 16:14:40 14/04/2021 (GMT+7)

  Key: WNXB8-P7TBR-B4VX8-KVDH9-FRFXB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 16:14:40 14/04/2021 (GMT+7)

  Key: WN8C4-RVWKK-XHKG2-HV2FK-4JP6M
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 16:14:32 14/04/2021 (GMT+7)

  Key: WN996-HP7DK-GFXYR-4KBF8-F3JKB
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 16:14:32 14/04/2021 (GMT+7)


 • Key: BBNHT-P72G4-WPR6V-8QQ9F-K4Q2Y
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 17:50:06 14/04/2021 (GMT+7)


 • Key: NC3Q6-JGWWB-D3XHT-YFYT2-76B9B
  Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
  Sub Type: [Blue]res-v2600
  Error Code: 0xC004C008
  Time: 14:18:52 16/04/2021 (GMT+7)

Copyright © 2019 - 2021 JIKE社区 版权所有