Office 2019 ProPlus零售激活密钥 • 早上看到了,赶着上班,没来得及操作,晚上回来已经没用了。唉...还得等...


 • 🍌🍌

  @jiangyh Retail秘钥也就10分钟的寿命😑 • Key: PB2JT-NX84C-Q9FQC-4QRVB-MY7PY
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019R_Retail
  Sub type: X21-74627
  Error code: Online key
  Time: 5/19/2020 7:50:57 PM (GMT+7) • Key: DCNBX-JH4TG-GVGQG-WKB6H-JQM86
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/19/2020 8:34:50 PM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/19/2020 8:50:28 PM (GMT+7) • Key: 7WXRV-NDWYJ-K23GG-H2H8V-7QYCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:11:47 PM (GMT+7)

  Key: F9VCN-XY9KQ-V7GFW-2RK2P-GQ9GG
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:11:56 PM (GMT+7)

  Key: 4QN37-CTXFK-9RD7M-GDBQ2-6JHPT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:12:03 PM (GMT+7)

  Key: GMDYN-96Q39-JBMDP-98FF8-82RW6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:12:14 PM (GMT+7)

  Key: BRCDD-XNRDH-2MC36-V6DQQ-978J6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:12:23 PM (GMT+7)

  Key: KKT7P-DGNG3-F8HK7-8QQC9-T84W6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:12:31 PM (GMT+7)

  Key: B7PBN-GCYRC-Y7WMJ-3YGY2-XTQ2T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/20/2020 7:10:28 PM (GMT+7) • Key: C9T3X-38NYT-G9TYD-JHHQ7-4C32T
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/21/2020 2:40:46 PM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/21/2020 2:55:53 PM (GMT+7) • @Nang 请问有 Project Pro 2019 的吗? • Key: BYWND-X6GXP-WTMFK-B88KW-33YB9
  Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
  Sub type: X21-74792
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/22/2020 11:07:12 AM (GMT+7) • @Nang 请问有 Project Pro 2019 的吗? • Key: 8C48N-3XWJ2-JDX7Y-WHGRR-DJ4W6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/23/2020 7:44:39 AM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/23/2020 8:36:47 AM (GMT+7) • Key: NBJD7-FCXKY-KVXQY-CW8V7-VVB9B
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019R_Retail
  Sub type: X21-74627
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/23/2020 9:13:58 PM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/23/2020 9:51:19 PM (GMT+7) • Key: KQNWH-46XMJ-8XWBG-V7284-4YBCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/25/2020 6:25:38 AM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/25/2020 6:45:17 AM (GMT+7) • @Nang 已失效 • Key: 7MFWB-CNPDG-693MV-J8DHW-GVMCY
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019R_Retail
  Sub type: X21-74627
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/25/2020 5:59:06 PM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/25/2020 6:20:49 PM (GMT+7) • Key: FHJ9N-JVWV9-PWPPW-J8B4X-QV8J6
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/25/2020 10:30:35 PM (GMT+7)

  Error code: 0xC004C060
  Time: 5/25/2020 10:58:16 PM (GMT+7) • Key: PH9NK-FJ66X-MHVKG-8R6YR-GXY9B
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019R_Retail
  Sub type: X21-74627
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/27/2020 9:09:24 AM (GMT+7) • Key: FBN79-G6CMY-BHTPT-V223P-FYBCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/27/2020 9:53:05 AM (GMT+7) • Key: YVX6T-PNDRR-873YP-3CG8X-C7MCT
  Description: Office19_RTM19_ProPlus2019MSDNR_Retail
  Sub type: X21-74618
  Error code: 0xC004C008
  Time: 5/27/2020 2:36:38 PM (GMT+7) • 哎,都失效了 • office2019 proplus能好心再帮忙分享一个吗 上面都失效了


Log in to reply
 

Copyright © 2019 - 2020 JIKE社区 版权所有